Terms & Conditions NO (Norsk + English)

 1. Innledning

I disse salgs- og leveringsbetingelser er REBEL LIGHT AS og andre samarbeidspartnere benevnt ”Selger”, og REBEL LIGHT’s kontraktspartner benevnes som ”Kjøper”. Videre er Selger og Kjøper i fellesskap benevnt ”Partene”, og individuelt ”Part”.

 1. Avtaleforholdet

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Selger til Kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Selger forutsetter at Kjøper har gjort seg kjent med betingelsene og har akseptert disse ved bestilling av varer. Avtale er bindende inngått mellom Selger og Kjøper når Selger skriftlig bekrefter en mottatt ordre (ordrebekreftelse) eller når skriftlig avtale er inngått. Endringer eller tillegg til avtale må inngås skriftlig og undertegnes av Partene for å være gyldige.

 1. Priser

Alle priser er å forstå eks. transport, MVA og andre offentlige avgifter. Priser gitt med basis i de til enhver tid gjeldende prislister med forbehold om endringer fra våre leverandører. Dersom ikke annet er angitt i tilbud er alle priser gyldige i 3-tre uker etter tilbudsdato. Selger har, uten ytterligere varsel, rett til å endre sine priser ved vesentlige endringer i valutamarkedet. (Vesentlig endring er +/- 2% eller høyere). Alle priser er gitt eks. installasjon.

 1. Betalingsbetingelser

Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato. Etter forfall belastes rente i henhold til den gjeldende morarente. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra produksjonssted/lager.

 1. Leveranse av varer

Frakt tilkommer all levering til Kjøpers bestemmelsessted i Norge med unntak av ekspressforsendelser og småordre som gjøres etter skriftlig avtale med Kjøper.

Fraktsatser: 

Postnr 0000 - 4999 : 3 % 

Postnr 5000 - 7999 : 4,5 % 

Postnr 8000 - 9999 : 6 %

For ordre under kr. 10.000,- og ekspressforsendelser tilkommer reelt fraktbeløp. Kjøper plikter å kontrollere varer ved mottak og plikter å melde fra overfor transportør hvor det påvises skade, manko eller mangler. Ansvaret og risikoen for leverte varer går over på Kjøper fra det øyeblikket varene er stilt til Kjøpers disposisjon/levert som avtalt. Transportforsikring belastes med logistikkpartners egne satser. Ved ekspressforsendelse skal frakttillegg avtales særskilt.

 1. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøper plikter å telle opp og undersøke varene for eventuelle skade, manko og mangler straks de er mottatt (se pkt. 7 Leveranse av varer). Manko, feil og mangler meldes umiddelbart skriftlig til Selger og senest innen 7 dager fra levering. Melding om skjulte feil eller mangler må skje skriftlig senest 21 dager etter mottak, og før varen er montert. Med skjulte feil eller mangler menes fysisk skade på produkt som ikke kan forventes oppdaget ved levering eller undersøkelse. Mangler og feil som oppdages etter montasje meldes omgående skriftlig til Selger, senest innen to år fra levering. Selger melder dette videre til leverandør for utredning. Kostnader ved omprogrammering av digitale styringssystemer dekkes ikke. Ordrenummer eller fakturanummer oppgis ved all reklamasjon. Såfremt Kjøper ikke skriftlig underretter Selger om feil og mangler innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kjøper retten til å fremsette krav på grunn av feilen eller mangelen. Selgers ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn forutsatt.

 1. Retur

Vare tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Egen returavtale inkl. informasjon om faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må følge varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale eller uten avtale vil ikke bli kreditert.

 1. Er retur akseptert krediteres lagervare med 80 % av netto fakturasum, dog belastes kunden for minimum 500,- eks. mva. for mottaksomkostninger.
 2. Tidsfrist for retur er innen 6 måneder fra fakturadato.
 3. Retur må skje i original og uskadet emballasje.
 4. Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.
 5. Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke

 1. Forsinkelse

Ved forsinket levering er Selgers ansvar overfor kjøper begrenset oppad til 10 % av netto fakturaverdi av leveransen til dekning av dokumenterte merkostnader, og konvensjonalbot. Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke. Ansvar utover dette overfor Selger er utelukket.

 1. Varepant

Varene er å anse som Selgers eiendom inntil de er betalt av kunden i sin helhet inklusive eventuelle renter og omkostninger. Jfr. Pantelovens §3-14, 3-22.

 1. Miljøgebyr

Alle priser er eks. miljøgebyr. Miljøgebyr blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser fra Renas. Innføring av miljøgebyret er i henhold til Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter fastsatt av Miljøverndepartementet 16.3.1998.

 1. Produktansvar

Selger er kun ansvarlig for skade voldt av produkt i den utstrekning dette følger av produktansvarsloven. Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av Selger eller noen han svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre (tingskade). Selger har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap eller ansvar overfor tredjemann. Hvis Selger blir pålagt produktansvar overfor tredjemann plikter Kjøper å holde Selger fri for ekstra omkostninger i den utstrekning Selgers ansvar rekker ut over begrensningene i dette punktet. Disse begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke dersom Selger har utvist grov uaktsomhet.

Selgers ansvar er begrenset til feil og mangler ved de leverte varer. Utover det ansvar som her er beskrevet fraskriver Selger seg ethvert ansvar som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av mangler ved de leverte varer, herunder blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap samt utlegg. Selger har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien på de varer som er mangelfulle.

 1. Garanti

REBEL LIGHT AS gir fem års garanti mot produksjons- og materialfeil på alle produkter. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil REBEL LIGHT AS enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.

Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert;

Garantien dekker ikke:

 1. Force majeure.

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, arbeidskonflikt, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, valutarestriksjoner, offentlige pålegg eller forbud, mangel på leveranser fra underleverandører, forsinket underleveranse mv. Den Part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den annen Part om forholdet. I tilfelle av force majeure kan Kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Selger og Kjøper kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

 1. Tekniske opplysninger

Alle opplysninger og beskrivelser av produkter, farger, anvendelse og deres funksjon gitt i kataloger, på tegninger, på Selgers hjemmesider, korrespondanse eller annen måte, er etter Selgers beste skjønn og er kun veiledende. Selger kan uten forhåndsvarsel endre produktutvalget samt en vares tekniske spesifikasjon. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøperen risikoen for at varen og de tekniske data i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for Selger, plikter Selger å gi beskjed til Kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer til hans behov.

 1. Tvisteløsning

Dersom det oppstår tvist om Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med salg eller levering fra Selger til Kjøper skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås skal tvisten avgjøres for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting. Alle tvister avgjøres etter norsk rett.

 1. Forhold til annen lovgivning

Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.

< BACK