Terms & Conditions EU (Svenska + English)

LEVERANSTIDER

Alla armaturer tillverkas efter specifikation och leveranstid varierar beroende av fabrikat. Estimerad leveranstid meddelas snarast möjligt efter mottagen inköpsorder.

PRODUKTGARANTI

Produkt med tillverkningsfel byts mot ny produkt under garantitiden (se nedan) förutsatt att produkten använts och installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Ersättning för utbyteskostnader utgår som regel inte, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas i förväg och godkännas skriftligen av REBEL LIGHT.

GARANTITIDER

5 års produktgaranti lämnas på armatur och driver (LED-driver, transformator, driftdon) i fall där både armatur och driver levererats av REBEL LIGHT.

2 års produktgaranti lämnas på armaturer.

2 års produktgaranti lämnas på drivers, transformatorer och dimmers.

Förlängda garantitider erbjuds på projektbasis. Kontakta oss för bedömning.

GARANTIVILLKOR

REBEL LIGHT lämnar garanti enligt följande villkor:

Verkställande av produktgarantin

Vid funktionsbortfall beslutar respektive leverantör (baserat på sin tekniska analys av defekta artiklar) efter egen bedömning om de defekta produkterna ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller krediteras. Kunden eller användaren bär kostnader för demontering och montering samt fraktkostnader av produkterna. Alla övriga kostnader såsom utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av produktgarantin.

Åberopande av garantianspråk

Vid garantianspråk åberopas garantin genom återsändande av defekta produkter tillsammans med skriftlig felbeskrivning för kontroll av garantianspråkets riktighet.

PRIS OCH BETALNING

Priser i offert redovisas exklusive moms.

Betalning skall ske kontant netto inom 30 dagar från förfallodatum i de fall köparen beviljats kredit hos REBEL LIGHT. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa förskottsbetalning när vi finner det lämpligt. Vid betalning efter förfallodagen debiteras köparen dröjsmålsränta efter en räntesats, uppgående till 8 procentenheter över riksbankens gällande diskonto. Vid diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte.

VALUTAKLAUSUL

Om inget annat avtalats förbehåller vi oss rätten att valutajustera offererade priser då förändringen är större än +/- 2%. Detta gäller under hela offertens giltighetstid.

LEVERANSVILLKOR – Vid tillämpning av ALEM 09

ALEM 09 är ett avtal mellan svenska elgrossister (SEG) och svenska elinstallatörer (EIO). REBEL LIGHT är inte medlemmar i SEG eller EIO och därför inte bundna av avtalet, men följer avtalet med följande ändringar/undantag:

Beställaren skall omedelbart efter mottagen leverans kontrollera varor och inom 5 dagar meddela REBEL LIGHT eventuella fel i produkt eller leverans. Fel som borde upptäckts i samband med mottagande och kontroll av leverans bär REBEL LIGHT inget ansvar för.

KONSULTTJÄNSTER – Konsulttjänster så som Ljusgestaltning, driftsättning och programmering levereras enligt ABK09.

Offererad driftsättning och/eller programmering giltig under förutsättning att armaturer och styrsystem är korrekt installerade. Eventuell felsökning tillkommer och faktureras per timma.

REBEL LIGHT är anslutna till FTI och El-kretsen.

Kontakta oss med frågor om våra garanti och leveransvillkor: support@rebellight.com

< BACK